STRIX obsahuje funkcie pre zadávanie a životný cyklus požiadaviek – úloh. Klienti majú k dispozícii formulár, ktorý ich presnej postupnosti vedie k zapísaniu ich problému, požiadavky. Samozrejmosťou je pridávanie príloh, komentárov a sms alebo emailových notifikácii pri zmene stavu úlohy.

Spracovanie požiadaviek je riadené následnosťou stavov a dôvodov zmien. Každú úloha (požiadavka) zadaná do systému má svoj životnú cyklus – postupnosť stavov a dôvodov, ktorými prechádza od svojho založenia až po uzatvorenie. Pracovník môže požiadavku akceptovať, alebo presunúť na iného riešiteľa. Po akceptácii úlohy na nej začína pracovať a po jej dokončení ju uzavrie. Pri každej zmene stavu alebo dôvodu sa vykonajú prednastavené udalosti ako napríklad pridanie komentára, evidencia odpracovaného času a pod. Úloha môže prechádzať celkovo deviatimi rôznymi stavmi. Tie sú vzájomne prepojené dôvodmi, ktoré určujú povolený tok životného cyklu požiadavky.

Popri úplnom životnom cykle, obsahuje STRIX aj životný cyklus pre objednávateľa, ktorý je jeho podmnožinou. Rozšírenie alebo zjednodušenie životného je možné prispôsobiť podľa vašej potreby. Nami dodávaný a prednastavený životný cyklus požiadaviek je overený dlhoročnou praxou.