Efektívne organizovať prácu znamená, že každá činnosť musí byť organizovaná do úloh. Úloha predstavuje pracovné zadanie pre zamestnanca, ktorý má v systéme prehľad o svojich úlohách, ich náročnosti a termínoch. Úloha sa zakladá pomocou formulára na zadávanie požiadaviek. Jeho forma aj obsah môže byť prispôsobená pre rôznych používateľov. Vaši klienti využívajúci helpdesk nepochybne ocenia jednoduchý formulár s minimalistickým vzhľadom. Pre organizáciu práce v rámci firmy zasa môžete použiť ich komplexnú konfiguráciu. Prostredníctvom formulára môžete úlohám definovať:

  • Typ (úloha, chyba, konzultácia a pod.)
  • Prioritu (nízka, stredná, vysoká, kritická)
  • Riešiteľa (vyberiete konkrétneho riešiteľa úlohy)
  • Odhad ukončenia
  • Termín dokončenia
  • Náročnosť a iné.

Celý proces zadávania úlohy môžete veľmi jednoducho automatizovať. Jednotlivé polia formulára môžu byť prednastavené na základe iných už vyplnených. Takto môže byť na základe vybraného projektu alebo kategóriu preddefinovaný typ úlohy alebo jej riešiteľ.

K úlohám môžete jednoducho pridávať prílohy (obrázky, dokumenty a pod.) a jednotlivé požiadavky vzájomne prepájať pomocou väzieb. Medzi úlohami tak vzniknú hierarchické vzťahy, napr. nadradená – podradená úloha. Riešenie nadradenej úlohy je potom závisle od riešenia podradenej úlohy.

Ukážky

Časť formulára na zadávanie úloh. Jednotlivé položky sú konfigurovateľné.

formular

Zoznam úloh pre používateľa. Farebne sú označené stavy úloh. 

zoznam uloh