Administrátorom prináša Strix množstvo užitočných nastavení. Strix si tak dokážete jednoducho prispôsobiť vaším potrebám.

Prístup k najrôznejším funkcionalitám je riadený oprávneniami, a to pre každého používateľa a projekt osobitne.

Strix vám umožňuje jednoducho a rýchlo spravovať:

 • projekty, kategórie a oblasti,
 • používateľov a používateľské skupiny,
 • oprávnenia,
 • typy požiadaviek,
 • druhy prác,
 • zaokrúhľovanie a maržu pre účely vykazovania prác,
 • verzie,
 • a ďalšie užitočné nastavenia

Tým z vás, ktorým nebudú postačovať dostupné nastavenia, ponúkame podporu formou prispôsobenia. Napríklad:

 • životný cyklus požiadaviek pre zadávateľa a riešiteľa (stavy a dôvody),
 • udalosti vyvolané zmenou stavu požiadavky,
 • notifikácie (e-mail, sms),
 • vlastné polia vo formulári pre zadávanie a editáciu požiadaviek,
 • boxy a zoznamy požiadaviek.

Ak ste tu aj nenašli práve to, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať.

Komunikácia

Buďte neustále informovaní o dianí v Strixe! Správy, oznamy či notifikácie vám Strix oznámi, a to hneď viacerými spôsobmi.

Pre informácie týkajúce sa systému alebo projektov má správca systému možnosť vytvárať oznamy viazané na konkrétne projekty. Takéto oznamy sa zobrazujú na prehľadových stránkach projektov a na domovskej stránke používateľov.

Komunikácia zadávateľov a riešiteľov požiadaviek je možná prostredníctvom komentárov a vytvárania väzieb medzi požiadavkami.

Systém navyše monitoruje a zasiela automatizované upozornenia na e-mail alebo sms v pravidelných intervaloch alebo pri konkrétnych udalostiach, akými sú napríklad zmeny stavov požiadaviek alebo blížiace sa termíny splnenia požiadaviek.

Konceptuálny model

Konceptuálne sa Strix skladá z troch úrovní – projektov, kategórií a oblastí.

Projekty môžu predstavovať skutočné projekty, ale rovnako by mohli reprezentovať vášich zákazníkov. Do projektov následne prideľujete používateľov s konkrétnymi oprávneniami viažúcimi sa na jednotlivé projekty.

Každý projekt obsahuje 1 alebo viac kategórií, ktoré zase môžu reprezentovať vaše zmluvné vzťahy so zákazníkmi. Do kategórií zaraďujete členov projektu, určujete im druh práce (viď. evidencia  prác a vykazovanie) a nastavujete podporované typy požiadaviek.

Každá kategória obsahuje 1 alebo viac oblastí. Tieto slúžia len pre účely bližšieho delenia požiadaviek.

Konfigurovateľnosť

Administrátorom prináša Strix množstvo užitočných nastavení. Strix si tak dokážete jednoducho prispôsobiť vaším potrebám.

Prístup k najrôznejším funkcionalitám je riadený oprávneniami, a to pre každého používateľa a projekt osobitne.

Strix vám umožňuje jednoducho a rýchlo spravovať:

 • projekty, kategórie a oblasti,
 • používateľov a používateľské skupiny,
 • oprávnenia,
 • typy požiadaviek,
 • druhy prác,
 • zaokrúhľovanie a maržu pre účely vykazovania prác,
 • verzie,
 • a ďalšie užitočné nastavenia

Tým z vás, ktorým nebudú postačovať dostupné nastavenia, ponúkame podporu formou prispôsobenia. Napríklad:

 • životný cyklus požiadaviek pre zadávateľa a riešiteľa (stavy a dôvody),
 • udalosti vyvolané zmenou stavu požiadavky,
 • notifikácie (e-mail, sms),
 • vlastné polia vo formulári pre zadávanie a editáciu požiadaviek,
 • boxy a zoznamy požiadaviek.

Ak ste tu aj nenašli práve to, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať.

Riadené procesy a toky

Spracovanie požiadaviek je riadené povolenou následnosťou stavov a dôvodov zmien.

Každá požiadavka zadaná do systému má svoj životný cyklus – postupnosť stavov a dôvodov, ktorými prechádza od svojho založenia až po uzatvorenie.

Navyše pri každej zmene stavu alebo dôvodu sa vykonajú prednastavené udalosti, ako napríklad pridanie komentára, evidencia odpracovaného času, zmena riešiteľa a pod.

V systéme je prednastavených deväť rôznych stavov, v ktorých sa požiadavka môže nachádzať. Jednotlivé stavy sú navzájom prepojené dôvodmi, ktoré určujú povolený tok životného cykla požiadavky.

Stav spolu s dôvodom vždy odráža aktuálny stav riešenia požiadavky.

Popri úplnom životnom cykle požiadavky, Strix obsahuje aj životný cyklus pre objednávateľa, ktorý je podmnožinou úplného cyklu. Rozšírenie alebo zjednodušenie životného cyklu je možné prispôsobiť pre vaše individuálne potreby (viď. Konfigurovateľnosť).

Nami dodávaný a prednastavený životný cyklus požiadaviek je overený dlhoročnou praxou.

Evidencia prác a vykazovanie

Strix prináša okrem evidencie a správy požiadaviek aj integrovaný evidenčný systém. Jeho použitie je možné využiť ako na evidenciu dochádzky, tak aj na vykazovanie odpracovaných hodín zadávateľom požiadaviek.

Evidenciu práce vykazuje riešiteľ požiadavky jednotlivo ku každej požiadavke, pričom systém môže automaticky žiadať od používateľa zadanie odpracovaného času pri určitých udalostiach podľa nastavenia systému, a tým používateľovi urýchli a zjednoduší túto nie príliš obľúbenú činnosť.

Okrem odpracovaného času a krátkeho popisu má používateľ možnosť si zvoliť aj druh práce, napríklad z dôvodu rôznych taríf pre rôzne druhy prác. Navyše evidenciu je možné vytvoriť nie len pre seba, ale aj pre ďalších spolupracovníkov, ktorí sa zúčastnili na riešení požiadavky.

Vykazovanie odpracovaných hodín prebieha automaticky na pozadí, pričom sa evidencia odpracovaných hodín automaticky násobí maržou a zaokrúhľuje podľa aktuálnych nastavení. Vypočítanú hodnotu je možné následne upraviť.

Výkaz prác je dostupný ako jeden z pohľadov na výsledky vyhľadávania. Je preto veľmi flexibilný a dostupný zákazníkovi okamžite bez nutnosti vytvárania a čakania na pravidelné zostavy.